Zahájenie kurzu bude dňa 7.2.2024 o 15.00 hod

Kurz prvej pomoci

Každý absolvent v našej autoškole musí v rámci kurzu absolvovať kurz prvej pomoci.
Kurz prebieha v našich priestoroch, v trvaní približne osem vyučovacích hodín (45 min.). Poplatok za kurz sa platí červenému krížu na teórii.

Školiteľmi a inštruktormi prvej pomoci sú terajší, alebo bývalí profesionálni zamestnanci zdravotníctva, ktorí taktiež pracujú ako zdravotní pracovnici na staniciach rýchlej záchrannej služby, kde sa denne stretávajú s praktickými problémami pri dopravných nehodách, a taktiež ktorí prešli a pravidelne prechádzajú školeniami školiteľov a inštruktorov prvej pomoci. Školitelia tiež okrem figurantov z radov školiacich používajú na ukážky aj resuscitačné modely a tiež aj iné dôkladne pripravené učebné pomôcky o poskytovaní prvej pomoci.

Kurz prvej pomoci je určený a poskytovaný vodičom a záujemcom o vodičské oprávnenie - frekventantom autoškôl, vodičom z povolania i žiakom.

Kurz prvej pomoci je určený pre akúkoľvek fyzickú osobu - jednotlivca, alebo kolektív jednotlivcov. Hlavné zameranie kurzu je zabezpečenie zákonom stanovených požiadaviek pri vydaní vodičského oprávnenia pre študentov a frekventantov autoškôl.

Osnova kurzu je spracovaná v zmysle jednotlivých zásad poskytovania prvej pomoci. Kurz sa skladá z teoretickej a praktickej časti nácviku poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch. Po teoretickej a praktickej časti sa píšu testy. Súčasťou je nácvik srdcovo-cievnej resuscitácie. Absolvent kurzu dostane osvedčenie pre autoškolu.

Každý absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, ktoré si prakticky osvojí a precvičí a veríme, že získa pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia.

Všetci učastníci týchto kurzov si tieto školenia veľmi pochvaľujú a ziskajú nové poznatky pri poskytovaní prvej pomoci na cestách, ako aj v bežnom živote, ak by sa zmenili, alebo sa upresnili niektoré nové postupy a zásady poskytovania prvej pomoci. Každý občan, vodič, pracovník na pracovisku, nesmie odmietnuť druhému poskytnúť prvú pomoc!