Zahájenie kurzu bude dňa 10.5.2024 o 14.30 hod

Tachografová karta – karta vodiča

Európska únia (pred tým Európske spoločenstvo) a AETR štáty si prostredníctvom záznamových zariadení (tachografov) vytvorili jednotný systém, prostredníctvom ktorého zaznamenávajú pracovné aktivity vodičov (čas jazdy, prestávky / odpočinku, pohotovosti a ostatných prác), prejdenú dráhu a rýchlosť motorového vozidla za účelom kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (pred tým podľa nariadenia Rady (EHS) č.3820/85). Týmito legislatívnymi krokmi sa v rámci EÚ a AETR štátov docielilo zosúladenie viacerých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a ktoré slúžia k harmonizácii a ku vytvoreniu rovnakých podmienok hospodárskej súťaže v oblasti dopravy za účelom zlepšenia pracovných podmienok a zabezpečenia bezpečnosti na pozemných komunikáciách.

Pred podaním žiadosti o kartu vodiča alebo podnikovú kartu je potrebné, aby ste si originály žiadostí vyzdvihli v jednom zo zberných miest v SR. Takýmto zberným miestom je aj naša spoločnosť Autoškola Nova. Pri preberaní originálu žiadosti nezabudnite na to, že musíte obdržať aj šek s jedinečným variabilným symbolom. Z bezpečnostných dôvodov žiadosť o kartu vodiča musí podať osobne vodič a žiadosť o kartu podniku osobne majiteľ podniku, alebo ním splnomocnená osoba. Pozor, podpis na splnomocnení musí byť overený notárom! Vaše údaje v žiadosti musia byť vyplnené čitateľne (nesmie sa škrtať). V prípade karty vodiča ku žiadosti musíte priložiť aj Vašu fotografiu, vodičský preukaz a ďalšie doklady podľa pokynov uvedených na zadnej strane žiadosti. Pozor na doklady potrebné aj pri podaní žiadosti o podnikovú kartu. Bez potvrdenia o úhrade poplatku za kartu vodiča alebo podnikovú kartu ako aj bez splnenia požiadaviek na zadnej strane žiadostí nie je možné ich prevzatie k spracovaniu. Výrobca kariet potom hotovú kartu odovzdá Ministerstvu dopravy, ktoré kartu doručí doporučene poštou na adresu uvedenú v žiadosti. Ministerstvo dopravy má podľa zákona povinnosť doručiť kartu do 30 dní od jej podania.

Karta vodiča


Karta vodiča má biele sfarbenie. Kapacita karty vodiča je 28 pracovných dní pri priemernom počte 93 denných udalostí. Po zaplnení kapacity karty vodiča sa najstaršie údaje postupne prepisujú novými. Pokiaľ dôjde k prepisu týchto údajov bez ich predchádzajúceho stiahnutia, tak sa to považuje za priestupok. Vlastníkom karty môže byť iba vodič, ktorý spĺňa požiadavky potrebné k jej vydaniu. Karta vodiča je osobným vlastníctvom vodiča a k jej odobratiu môže dôjsť napr. iba v prípade neoprávnenej manipulácie s kartou. Údaje z karty vodiča sa musia sťahovať najneskôr každých 28 kalendárnych dní od ich posledného stiahnutia. V prípade sťahovania sa údaje z karty vodiča iba kopírujú. Na kartu vodiča je záznam možný iba cez digitálny tachograf. Karta vodiča je aktívna karta, keďže sa na nej zaznamenávajú všetky aktivity vodiča. Platnosť karty vodiča je rokov, pokiaľ nie je skrátená napr. dobou platnosti vodičského preukazu.

Podniková karta

Podniková karta má žlté sfarbenie. Podniková karta musí vlastniť každá spoločnosť, ktorá prevádzkuje motorové vozidlá s digitálnymi tachografmi. Podnik musí byť držiteľom minimálne jednej podnikovej kary. Každé zasunutie a načítanie podnikovej karty digitálnym tachografom je v tachografe zaznamenané. Na základe tejto informácie je možné zistiť, čí sa údaje z digitálneho tachografu sťahujú. Podniková karta je pasívna karta, t.j. po jej vydaní sa na nej nezaznamenávajú žiadne údaje. Platnosť karty podniku je 5 rokov.