Zahájenie kurzu bude dňa 21.3.2023 o 15.00 hod

Tankovanie do vozidla

Nádrž vo vozidle má svoj objem na dojazd. Nikdy nádrž netankujeme do plna. Tankovanie ukončíme prvým vypnutím poistky pištole. V záujme Vašej bezpečnosti a bezpečnosti Vašej rodiny počas tankovania vždy dodržujte určité zásady. Pri vjazde na čerpaciu stanicu spomaľte.Nárazy vozidiel do stojanov patria medzi najčastejšie nehody na čerpacích staniciach!

Skôr než začnete tankovať:

• vždy vypnite motor,
• zatiahnite ručnú brzdu
• vyraďte rýchlosť
• vypnite všetky zdroje vznietenia (vykurovanie,klíma,svetlá)
• počas tankovania nefajčite ani nemanipulujte s otvoreným ohňom
• počas tankovania nepoužívajte mobilný telefón počas tankovania sa ľudské telo môže elektrostaticky nabiť.Toto môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru a výbuchu, ktorému ale môžete predísť tak, že sa dotknete niečoho kovového
(napríklad dverí vozidla).
• počas tankovania nikdy nenaštartujte svoje vozidlo, a to ani za účelom zistenia hladiny paliva v nádrži

V prípade akejkoľvek mimoriadnej situácie sa okamžite vzdiaľte od auta a informujte obsluhu čerpacej stanice.